مهر حيدر در تن و جان من است                  مهر حيدر دين و ايمان من است

مهر حيدر کار صد موسی کند                       مهر حيدر  مرده را عيسی کند 

 مهر حيدر روح را کامل کند                           مهر حيدر بحر را ساحل کند

مهر حيدر  گوهری بس قيمتی است             در اتممت عليکم نعمتی است

مهر حيدر لاله بخشد خار را                            مهر حيدر نور سازد نار را

مهر حيدر ريسمانی محکم است                   مهر حيدر دستگير عالم است

مهر حيدر غير را منا کند                                 مهر حيدر سينه را سينا کند

مهر حيدر شمع بزم ابتداست                         مهر حيدر بهترين لطف خداست

مهر حيدر مرگ را شيرين کند                          گور را گلزار عليين کند

مهر حيدر مهر داور میشود                              مهر حيدر شيعه پرور ميشود

شيعه در گفتار شمشير عليست                     شيعه در آيينه تصوير عليست

شيهع هر جا پا گذارد با عليست                       اول و آخر کلامش يا عليست

شيعه تنها از خدا پر ميشود                             شيعه روز امتحان؛ حر ميشود

شيعه در صفين ها عمارهاست                   شيعه ميثم بر فراز دارهاست

يا علی

/ 0 نظر / 8 بازدید