السلام عليک يا ابا صالح المهدی(عج)

9248.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=12&filename=9248.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=67216&order=down&sort=date&pos=0&Idx=08037.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=2&filename=8037.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=44762&order=down&sort=date&pos=0&Idx=0به نام خالق انتظار8047.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=4&filename=8047.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=44762&order=down&sort=date&pos=0&Idx=08201.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=6&filename=8201.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=67216&order=down&sort=date&pos=0&Idx=0
مهدی ام...
ای معشوق عاشقانی چون من.....
همواره دلم بر کرانه های اقیانوس به دنبال تو می گردد.
اگر تمام فریادها را در حنجره خود جمع کنم باز هم قادر نخواهم بود که تو را آنقدر صدا کنم که از صدایم به تنگ آیی و به سراغم بیایی- نام تو در بغض گلویم می شکند اما تو باز هم نمی آیی!!!!

8316.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=8&filename=8316.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=67216&order=down&sort=date&pos=0&Idx=0white_lion_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=7672_47589_2279_1733_399651_0_66_533511_1572192536&bodyPart=15&filename=white_lion_1_.jpg&tnef=&YY=2900&order=down&sort=date&pos=0&Idx=1کمکم کن ای نور تجلی......8552.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=10&filename=8552.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=44762&order=down&sort=date&pos=0&Idx=08046.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=3&filename=8046.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=67216&order=down&sort=date&pos=0&Idx=0
کمک کن بر کرانه دریای زندگیم نسیمی بوزد و بوی تو را با خود بیاورد تا به خاطرت نفسم را به نسیمی بدهم که بوی خوش تو را به

من برساند.

8391.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=9&filename=8391.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=44762&order=down&sort=date&pos=0&Idx=08046.THUMB_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=4299_448975_2668_1743_83049_0_67_114084_3861449959&bodyPart=3&filename=8046.THUMB_1_.jpg&tnef=&YY=44762&order=down&sort=date&pos=0&Idx=00082_0510_1815_5909_TN_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=7672_47589_2279_1733_399651_0_66_533511_1572192536&bodyPart=6&filename=0082_0510_1815_5909_TN_1_.jpg&tnef=&YY=2900&order=down&sort=date&pos=0&Idx=1white_lion_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=7672_47589_2279_1733_399651_0_66_533511_1572192536&bodyPart=15&filename=white_lion_1_.jpg&tnef=&YY=2900&order=down&sort=date&pos=0&Idx=1cragford_1_.jpg?box=Inbox&MsgId=7672_47589_2279_1733_399651_0_66_533511_1572192536&bodyPart=10&filename=cragford_1_.jpg&tnef=&YY=2900&order=down&sort=date&pos=0&Idx=1

/ 0 نظر / 11 بازدید