گل نرگس فدای رنگ و بويت                           نصيبم کی شود ديدار رويت

گل نرگس تو که زيباترينی                               ميان هر دو عالم بهترينی

گل نرگس تو که مهد وفايی                             نگار دلربا و با صفايی

گل نرگس نکن تو نا اميدم                             که عمرت داده و مهرت خريدم

بيا ای صاحب دلهای خسته                          که قلب عالم از هجرت شکسته

بيا با ما بساز ای يار نازم                                   که من اندر دو عالم بر تو نازم

تو نور مهری و عشق صفايی                            تو دوری از بدی و هر جفايی

بيا ای يادگار ال ياسين                                     بيا بر مسند جدت تو بنشين

بيا بر خوان تو؛اينه عشق                                 بيفکن بر سر ما سايه عشق

تويی ولله قران مجسم                                     بود هجر تو تنها مايه غم

بيا ای معنی توحيد و کوثر                               ظهور از کعبه کن محبوب داور

/ 0 نظر / 11 بازدید