هر روز با يک حديث

امام صادق (ع) : به زودی کوفه ازمومنان خالی گردد و بساط علم ازآن برچیده شود. همانگونه که ماردرسوراخش می خزد. سپس علم ودانش درشهر قم آشکارمیگردد ، تا جایی که درروی زمین هیچ مستضعف دینی باقی نمی ماند ، حتی زنان پرده نشین . اینهازمانی اتفاق می افتد که ظهور قائم ما نزدیک است .

/ 0 نظر / 9 بازدید